Přeskočit na obsah

XVI. ročník mezioborového sympozia diabetologických týmů se zástupci z řad psychiatrů, psychologů i psychoterapeutů

Hotel Belveder - Praha, 22. – 23. března 2024.

Tématem letošního ročníku bylo: Cesta v diabetologické praxi aneb, jak porozumět světu pacienta, Edukátoři spolku Diaktiv z.s. a nyní i Aliance pacientů s diabetem ČR, z.s., jsou již řadu let účastníky této ojedinělé vzdělávací akce. Úvodní slovo pronesla předsedkyně Psychologické sekce České diabetologické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, MUDr. Jozefína Štefánková. Následovalo vystoupení dalších lektorů Dr. Vladimíra Tuka z NeuroLeadership s.r.o. na téma: Jak získat lidi pro změnu. Zdůrazňoval, že mezi lékařem a pacientem má být navázané partnerství a nikoliv, nadřazenost. MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D. ze StefaMed, s.r.o., se podělila o své praktické zkušenosti s využitím Brain-based komunikace v ambulanci diabetologa. Představila facebookové stránky „Diapsyhosekce“ (https://www.facebook.com/search/top?q=diapsychosekce odkaz na externí web), kde se mohou zapojit i osoby s diabetem se svými nápady, starostmi, radami, plány, vychytávkami, zkušenostmi a jinými tématy. Mgr. Judita Konečná z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha se věnovala sdělení o Naslouchání a oceňování, zde uvedla příklady, jak by měl zdravotnický pracovník komunikovat s pacientem, aby spolupráce a partnerství, v léčbě bylo úspěšné. Paní Petra Mocová ze STOB Praha přednášela na téma: „Provázení změnou“, kde představila metodu TO GROW od Johna Whitmora a Tima Gallweye, která se skládá z: TOpic – téma, Goal – cíl, Reality – realita, Options – možnosti, Will – vůle. Paní Mocová vyzdvihla potřebu formulování reálných cílů ke zlepšení zdravotního stavu s tím, že, dílčími, menšími změnami, se dostaví změna trvalejší.

Po bloku přednášek následovaly workshopy, kde se témata z přednášek aplikovala na zkušenostech z praxe a psychologové poskytovali zpětnou vazbu a rady lékařům a zdravotníkům a edukátorům, kteří pečují o osoby s diabetem.

Edukátoři, podobně jako lékaři a další členové léčebných multidisciplinárních týmů komunikují s pacienty v rámci edukačních projektů, kdy se učí správně namotivovat pacienty k sebepoznani a zvládání úskalí diabetu bez psychických a zdravotních komplikací pramenících ze života s diabetem.

psychodny leták