Přeskočit na obsah

Kdo jsme

sdružujeme pacientské organizace zaměřující se na aktivity realizované pro osoby s diabetem 

kdo jsme

Aliance pacientů s diabetem ČR sdružuje pacientské organizace zaměřující se na aktivity realizované pro osoby s diabetem a individuální členy aktivně pracující, na edukačních, advokačních, sociálních, propagačních a publikačních projektech, ve prospěch pacientů s diabetem.

Úkolem APD je kolektivní zastupování a hájení oprávněných zájmů osob s diabetem, a to nejen svých členů, ale všech dotčených a jejich partnerů v péči.

APDČR založilo 5 pacientských organizací v roce 2022 jako projekt za finanční podpory EHP Norských fondů odkaz na externí web. Registraci ve formě zápisu do rejstříku získala organizace dne 9.8.2022. Přípravy na vznik a založení organizace byly zahájeny již v roce 2021 a diskuse o potřebnosti vytvoření nějaké formy společné platformy byly vedeny už od roku 2019.

V České republice existují téměř dvě desítky samostatných pacientských organizací – spolků a dvě velké s řadou pobočných spolků, které se věnují osobám s diabetem 1. a 2. typu, a také ty, které se zaměřují na dětské pacienty do věku 18 let. Mají jednak specifické zájmy, cíle a náplně činnosti, ale i mnohé společné. Ty společné zájmy chceme diskutovat, koordinovat a prosazovat společně.

Mezi zakládající členské organizace patří:

  • Diaktiv CR, z.s.
  • DiaKar, z.ú.
  • Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, z.s.
  • Svaz diabetiků ČR, z.s.
  • Naděje pro každého v ČR, z s.

Cílem je:

Vznik a udržitelnost fungování zastřešující pacientské organizace, která bude poskytovat servis a poradenství pro své členy.

Cílem aktivit APD ČR je mimo jiné:

  • Být společným referenčním bodem pro komunikaci s pacienty s diabetem, pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Státní zdravotnický ústav, Českou diabetologickou společnost ČLS JEP a další instituce ve zdravotnictví a státní správě.
  •  Vytvořit funkční komunikaci pro všechny zájemce z řad pacientů, osob pečujících a blízkých o informace potřebné pro optimální zvládání života s diabetem.

Hlavní pilíře:

 • Sjednocení v prosazování zájmů osob s diabetem a jejich účast na rozhodovacích procesech.
 • Edukace a osvěta laické i odborné společností o potřebách osob s diabetem.

Činnost APD ČR je zaměřena na:

  • integrovaný přístup ke zlepšení péče o osoby s diabetem
  • obhajobu, prosazování a naplňování oprávněných zájmů a potřeb pacientů s diabetem
  • realizaci návrhů orgánů státní správy a samosprávy ve prospěch osob s diabetem
  • sledování a vyhodnocení legislativních i jiných norem týkajících se osob s diabetem a případně iniciovat jejich změny
  • podílení se na vypracování a realizaci koncepcí a programů péče o pacienty s diabetem
  • realizování osvětových kampaní o problematice diabetu
  • vydávání publikací, pořádání konferencí, seminářů a dalších edukačních akcí
  • zajišťování rozšiřování informací o výsledcích vědeckého a klinického výzkumu mezi pacientskou veřejností
  • komunikaci a spolupráci s podobně zaměřenými pacientskými organizacemi v zahraničí