Přeskočit na obsah

Pacientské organizace

Různé informace o diabetu a jaho zvládání se můžete dozvědět i díky pacientským skupinám.

Pacientské organizace mohou být pro pacienty se závažným nebo chronickým onemocněním velkým přínosem.

Zaměřením se od sebe často liší, takže ne každá bude vyhovovat potřebám všech. U některé najdete hlavně oporu a poradenství, jiná Vám může pomoci s orientací v sociálním systému nebo Vás vytáhne na rekondiční pobyt. Najdou se i takové, které obhajují zájmy pacientů s cílem zajistit jim přístup k nejmodernější léčbě.

Seznam pacientských organizací s rozličným zaměřením můžete najít například na stránkách www.hledampacientskouorganizaci.cz odkaz na externí web  nebo www.pacientskyhub.cz/organizace odkaz na externí web

Pokud byste věděli o nějaké další pacientské skupině, která v našem přehledu chybí a mohla by být přínosem pro diabetickou komunitu, dejte nám vědět na mail: info@dialidi.cz

PACIENTSKÉ ORGANIZACE SE ZAMĚŘENÍM NA DIABETES:

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Našim posláním je pomoci dětem s diabetes mellitus a jiným autoimunitním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům. Organizovat společná setkání a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností. Usilovat svou činností o zlepšení péče o osoby s DM a podílet se na jejich celoživotním vzdělávání z oblasti léčby diabetu a tak se vyrovnat s tímto celoživotním onemocněním. Hlavní činností je zejména: organizace seminářů s odbornou tématikou (edukace dětí a rodičů, odborná prezentace nových směrů v diabetologii, prezentace výrobků a pomůcek pro diabetiky a jejich využití v běžném životě, právní a sociální poradenství)

Spolek rodin diabetických dětí – Činnost směřující k podpoře a pomoci dětem s diabetem a rodinám těchto dětí, a také široké veřejnosti se zájmem o tuto problematiku

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

Diacel Písek sdružuje rodiny zdravotně postižených dětí, pořádá pro ně akce po celý rok. Zároveň pořádá akce i pro veřejnost a dostává problematiku diabetu a celiakie do vědomí okolí. Pořádá ozdravně edukační pobyty/letní i zimní/ pro zdravotně postižené děti z celé ČR

Jsme nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a srdečním selháním. Diagnostikovaným osobám se snažíme předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života.Osobám blízkým poskytujeme informace o těchto onemocněních, aby jim mohli být podporou.

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.

DIAKTIV sdružuje diabetiky s aktivním přístupem k léčbě. Vyvíjí edukační činnost pro osoby s diabetem typu 1 a typu 2, jejich rodinné příslušníky přátele a další zájemce. Obhajuje oprávněné zájmy všech osob s diabetem, ve vztahu k plátcům i poskytovatelům zdravotní péče. Spolupracuje s dalšími pacientskými organizacemi v ČR I v zahraničí, s odbornou veřejností, ministerstvem zdravotnictví ČR, Akademií pacientských organizací (APO), IDF (International diabetes federation) a dalšími subjekty.

DIApozitiv, z.s.

Spolek DIApozitiv, z. s. byl založen s cílem přispět ke zvýšení kvality života nemocných, kteří trpí diabetem mellitem I. nebo II. typu. Chce jim pomoci si uvědomit, že nejsou se svou nemocí sami, ale jsou součástí skupiny, ve které lze vzájemně konzultovat nejen své problémy, ale i radosti a zkušenosti.

Inzulínek, z.s.

Naše organizace sdružuje rodiny s diabetickými dětmi převážně z Olomouckého a Zlínského kraje, ale výjimkou nejsou ani členové z jiných koutů republiky. Ve spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami z Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc pro ně zajišťujeme edukační semináře sloužící k upevnění a prohloubení znalostí o cukrovce a také k získání informací o novinkách v léčbě diabetu. Pro děti ve věku 8 – 15 let pořádáme o prázdninách letní tábory, kde si malí diabetici užijí spoustu zábavy a zároveň jsou hravou formou seznamováni se svou nemocí a jejími potřebami, to vše pod bedlivým okem zdravotníků. V průběhu roku organizujeme pro rodiny s diabetickými dětmi také další akce (maškarní karneval, dětský den, víkendový pobyt, mikulášskou nadílku atd.), kde si rodiče i děti mohou navzájem předat své zkušenosti ze života s diabetem.

Klub mladých diabetiků, z.s.

Činnost Klubu mladých diabetiků je zaměřena na práci s dětskými diabetiky.

PaciMed Praha - Pobočný spolek VŠTJ Medicina Praha, z.s.

Jsme pacientská nezisková organizace PaciMed Praha – pobočný spolek VŠTJ Medicina Praha, která vznikla v září 2016 ve spolupráci s VŠTJ Medicina Praha, z.s., a sídlíme v ulici Na Moráni 360/3, Praha 2. Naším cílem je sdružovat lidi potýkající se s civilizačními onemocněními. PaciMed však není pouze pro samotné pacienty, ale také pro rodinné příslušníky a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají. Vytváříme prostor pro sdílení a vzájemné předávání osobních zkušeností s různými onemocněními a zároveň poskytujeme ověřené informace od odborníků a lékařů, kteří se danými onemocněními zabývají ve své praxi. Našimi hlavními aktivitami je pořádání neziskových akcí, edukačních pobytů, workshopů a sportovních aktivit, které pozitivně ovlivňují současný, ale především budoucí zdravotní stav našich členů.

SD ČR Plzeň, pobočný spolek

Naše činnost vychází z velmi dobré spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň, a především s Diabetologickým centrem FN a LF UK Plzeň.. Lékaři a sestry z I. a II. interní kliniky FN zajišťují odborné vedení většiny zdravotně výchovných a rehabilitačních aktivit organizace.

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, z.s.

Od roku 1990 pomáháme rodinám s diabetickým dítětem. Hlavními oblastmi jsou edukace, předávání informací po záchytu nemoci, pořádání ozdravných pobytů pro cca 500 dětí ročně, vydávání edukačních publikací, spolupráce na legislativní činnosti, spolupráce na mezinárodních studiích o diabetu u dětí. Členy sdružení bylo již cca 10000 rodin.

Svaz diabetiků ČR
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 4

Účelem svazu je pomáhat diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu.